Swashthik Plascon

Injection Molding Machines

Injection Molding Machines

MACHINE
NO
Husky –AE180-H-PET
HUSKY - GL300 P100/110 E100
L&T Demag 550 T
L & T Demag 250 T
L & T Demag 200 T
L & T Demag 100 T
Ferromatik Milacron 150 T
Ferromatik Milacron 200 T
TOP